PRZEDSZKOLAKI W PIZZERII

„Biedronki” w pizzerii Da Grasso

    W grajewskiej pizzerii Da Grasso odbyły się warsztaty kulinarne pod hasłem „Mały Kucharz”, w których uczestniczyły dzieci z grupy „Biedronki”. Na początku spotkania każdy został wyposażony w fartuszek, stolnicę i wałek. Zadaniem początkujących kucharzy było przygotowanie pizzy do pieczenia, czyli rozwałkowanie ciasta, posmarowanie go sosem pomidorowym i ozdobienie ulubionymi dodatkami, np. szynką i serem. Taka pizza trafiała do pieca, a gdy już była gotowa, dzieci mogły jej spróbować. Wszystkie dzieciaki  świetnie się bawiły przy tworzeniu pizzy, a jeszcze bardziej cieszyły się z jej zjadania, bo włoskie przysmaki wyszły im naprawdę wspaniale. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał dyplom poświadczający nabyte umiejętności. Dodatkowo, za dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymały lizaki. Była to niezapomniana przygoda i przede wszystkim nauka pomagająca rozbudzić talenty kulinarne oraz uwrażliwianie na kulturalne zachowanie w restauracji.

Rekrutacja 2019/2020

INFORMACJA

Po podliczeniu złożonych przez rodziców / opiekunów prawnych Deklaracji o  kontynuacji wychowania przedszkolnego na  rok szkolny 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie, informujemy, że przedszkole dysponuje 29 wolnymi miejscami.

Grajewo, 2019-02-15

ZASADY REKRUTACJI

Zasady  rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zmianami)
 2. Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019r.
 3.    Zarządzenie Nr 31/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29  stycznia  2019r.
 • 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 • 2
 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo.
 • 3
 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie      od 15 lutego 2019 r.  do 01 marca 2019 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • 4
 1. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I-go etapu postępowania rekrutacyjnego:

  I etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
1. Wielodzietność rodziny dziecka
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I-go etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria  z II-go etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

           II etap  postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r. Wartość punktowa kryterium
1 Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym –  (oświadczenie) 19 pkt
2 Dziecko obojga rodziców pracujących –  (oświadczenie) 19 pkt
3 Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do  danego przedszkola –  (oświadczenie) 15 pkt
4 Dziecko , którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola –  (wnioski o przyjęcie dzieci) 15 pkt
5 Dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym  (oświadczenie) 10 pkt

 

 • 5
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.
 • 6
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 12 marca 2019 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie                    od 13 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 25 marca 2019 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 • 7

Procedura odwoławcza

 1. *do 31 marca 2019 r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 1. Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 8
 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.
 2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

Grajewo, 08.02.2019 r.

* 31 marca 2019 r. przypada w niedzielę, dlatego termin składania wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  przedłuża się do dnia 1 kwietnia 2019 r.

Teatr Kamishibai

Teatr Kamishibai to pochodząca z Japonii sztuka opowiadania obrazem. Dzieci z naszego przedszkola miały przyjemność uczestniczenia w tym unikatowym spektaklu oraz w warsztatach teatralno-plastycznych. Wszystko cudownie prowadziła aktorka Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Karolina Miłkowska-Prorok.               Na początku opowiedziała dzieciom o teatrze i obowiązujących w nim zasadach zachowania oraz zaprezentowała „Książkę bez obrazków” B.J. Novak. Następnie przedstawiła w teatrzyku Kamishibai aborygeńską historię pt. „Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda”. Nasze przedszkolaki słuchały jak zaczarowane, nie mogąc doczekać się kolejnej części opowieści. Na zakończenie maluchy pomalowały obrazki z postaciami z bajek techniką kropek, wzorowaną na sztuce aborygeńskiej.

NAJMŁODSI W KOLĘDZIE I PASTORAŁCE

X PRZEGLĄD „NAJMŁODSI W KOLĘDZIE I PASTORAŁCE”
        05.02.2019r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie odbył się X Przegląd „Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”. Nasze przedszkole reprezentowali Milenka Bąk, Maja Karwowska i Antoś Kiełczewski z grupy „Biedronki” oraz Adaś Pogorzelski z grupy „Muchomorki”. Jury oceniające umiejętności wokalne i artystyczne dzieci uznało, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Miło nam poinformować, że wszyscy nasi soliści zostali wyróżnieni, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Jesteśmy dumni ze zdolności i umiejętności naszych wychowanków. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

 

OGŁOSZENIE

 SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA !
Od dnia 08 lutego 2019 r. będą wydawane deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020  przez Państwa dziecko w tym samym przedszkolu.
 Prosimy o złożenie deklaracji we właściwym terminie do dnia 14 lutego 2019 r.
 Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2019 r.