ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Styczeń to miesiąc, w którym nasze przedszkole gości w swych progach osoby dla naszych wychowanków bardzo szczególne. Specjalnie na tę okazję dzieci z każdej grupy  przygotowały niezwykłe przedstawienia. Piękna sceneria, rekwizyty, kolorowe stroje i wesołe piosenki dodały charakteru każdej uroczystości. Przedszkolaki recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły. Nie zabrakło także całusków, uśmiechów, prezentów oraz słodkości. Te spotkania były dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. W jednym miejscu spotkało się kilka pokoleń – babcie, dziadkowie, rodzice i rodzeństwo przedszkolaków. Bo przecież Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla dziadków, to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

« 1 z 2 »

VII Przegląd „Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”

17 stycznia 2017 r. odbył się VII Przegląd „Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”.  Nasze przedszkole reprezentowali: Maria Lewczuk, Patrycja Makowska, Ilona Damięcka i Dawid Stypułkowski. Wszystkie dzieci spisały się znakomicie, a nagrody otrzymały Marysia i Patrycja. Bardzo cieszy nas fakt, że mamy w przedszkolu tak uzdolnione dzieci.

Serdecznie gratulujemy 🙂

Wizyta Krówki Matyldy

Nasze przedszkole odwiedziła Krówka Matylda z Muzeum  Mleka w Grajewie. Krówka w ciekawy sposób opowiadała o tym, co można zobaczyć, czego się można dowiedzieć i czego będzie można spróbować, zwiedzając muzeum. Zapewniała o wielu atrakcjach i niespodziankach, jakie czekają na dzieci. Na koniec spotkania zaprosiła wszystkie dzieci do odwiedzenia „Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie” – pierwszego tego typu placówki multimedialnej w Polsce, której ekspozycja opiera się na interakcji z odwiedzającym. 

Dzieciaki obiecały Matyldzie, że na pewno ja odwiedzą.

Drodzy Rodzice

 

„Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich 

w Grajewie” Pod taką nazwą przez okres najbliższych miesięcy będzie realizowany w naszym przedszkolu projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych 427 dzieci w wieku przedszkolnym, przyjętych do Przedszkoli Miejskich w Grajewie na rok szkolny 2016/2017 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 6 o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych został przygotowany przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo we współpracy z dyrektorami poszczególnych przedszkoli w Grajewie i złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego pod koniec grudnia 2015 r. Przeszedł on pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną i otrzymał dofinansowanie. Dnia 30 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ww. projektu.
Całkowity koszt realizacji projektu to 137.156,25 zł z czego 116.156,25 zł to kwota dofinansowania. Wkład własny wnioskodawcy to 21.000,00 zł, czyli środki jakie na realizację projektu przekaże Miasto Grajewo.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej tj. Deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie oraz Oświadczenia jednego z rodziców/opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wywieszony został na tablicach informacyjnych w przedszkolu.

Celem dodatkowych zajęć z języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie, realizowanych w okresie od stycznia do listopada 2017 r., będzie rozwijanie zdolności językowych dziecka, rozbudzanie i umacnianie wiary we własne możliwości, zainteresowanie dziecka nauką języków obcych, pobudzanie wyobraźni i doznań estetycznych. Zajęcia dla gr. 2,5- 3 latków oraz 4 latków będą miały na celu osłuchanie dziecka z językiem angielskim. Nauka bazować będzie przede wszystkim na zabawie. W trakcie zajęć wykorzystywane będą zakupione pomoce dydaktyczne. Celem zajęć dla gr. 5-6 latków będzie wzbudzanie chęci do nauki języka angielskiego bez stresu i przymusu, rozwijanie kreatywności i zdolności językowych, kształtowanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, rozbudzanie zainteresowania światem, rozwijanie zdolności manualnych. Dzieci uczyć się będą w sposób naturalny, w trakcie zabawy. Dzięki zastosowaniu pomocy dydaktycznych poznają nowe słownictwo i nauczą się komunikować w jęz. angielskim. Nauka odbywać się będzie bez żmudnego powtarzania. Motywacja podtrzymywana będzie poprzez chwalenie najmniejszych osiągnięć i postępów dziecka. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy będą mogli uczestniczyć w równym stopniu w zajęciach jak również w równym stopniu będą mieli możliwość dostępu do zakupionych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia z języka angielskiego przeprowadzane będą 1-2 razy w tygodniu w grupach z podziałem dzieci ze względu na wiek:

6-5 latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.
Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.).
6-5-latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.
Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.).
5-latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.
Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.)
4-latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.
Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.)
2,5 – 3 latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min.1 raz w tygodniu.
Łącznie: 60 min/tydz. (1 godz.)

We wszystkich grupach przeprowadzonych będzie 9 godz./tydzień (18 zajęć/30 min./tydzień).
Łącznie 243 godzin zajęć

Zajęcia odbywać się będą w godzinach między: 7.30 – 8.00 i 13.00 – 16.00, tj. w godzinach otwarcia
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza godz. 8.00-13.00.

Istotną częścią pracy prowadzącego zajęcia z języka angielskiego będzie monitorowanie postępów dzieci. Systematyczne rejestrowanie postępów dziecka pozwoli prowadzącemu obserwować zarówno efekty ściśle językowe (liczba zapamiętywanych słów i zwrotów, wymowa itp.) jak i elementy pozajęzykowe (umiejętność słuchania i wykonywania poleceń, pracy w parach i w grupach itd.). Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie do opracowania:

ARKUSZU OCENY UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – karty obserwacji umiejętności dziecka zawierającej imię i nazwisko dziecka, badane umiejętności oraz stopień opanowania wskazanych umiejętności wraz z INFORMACJĄ PODSUMOWUJĄCĄ EFEKTY UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH.
Arkusz oceny umiejętności dziecka będzie zastosowany przez prowadzącego na rozpoczęciu zajęć, w czerwcu 2017 r. (przed przerwą wakacyjną) oraz na końcu realizacji zajęć z języka angielskiego w danej grupie wiekowej.
Informacja podsumowująca efekty udziału dzieci w zajęciach w danej grupie wiekowej zostanie sporządzana przez prowadzącego co kwartał w okresie realizacji zajęć.
OCENY OPISOWEJ DZIECKA, ujmując w niej wszystkie istotne osiągnięcia każdego dziecka, biorącego udział w zajęciach, przekazując rodzicom wskazówki, jak mogą oni wspierać swoje dzieci w nauce języka angielskiego.
Ocena opisowa każdego dziecka będzie sporządzona przez prowadzącego w czerwcu 2017 r. (przed przerwą wakacyjną) oraz na końcu realizacji zajęć z języka angielskiego w danej grupie wiekowej.
INFORMACJI O TYM CO DZIAŁO SIĘ NA ZAJĘCIACH, JAKA BYŁA TEMATYKA ZAJĘĆ.
Informacja będzie sporządzana co miesiąc w formie papierowej przez prowadzącego zajęcia celem poinformowania rodziców o tym co działo się na zajęciach. Będzie ona zamieszczana na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.