„Chociaż małe rączki mamy, chętnie pomagamy”

24 lutego przedszkolaki spotkały się z wolontariuszem Fundacji „Pomóż Im” działającej przy Onkologii i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. W ramach akcji „Pola Nadziei” wychowankowie obejrzeli interesujący i poruszający film pt. „Pszczółka Malinka”, który opowiadał o problemie śmierci wśród dzieci nieuleczalnie chorych oraz o konieczności otoczenia ich opieką i wsparciem. Pan Grzegorz Bejda bardzo przystępnie i z wielką empatią wytłumaczył, na czym polega pomoc umierającym dzieciom, a także o wsparciu zarówno fizycznym i psychicznym. Przedstawił nowe terminy takie jak: hospicjum, wolontariat i wolontariusz. Przedszkolaki ze zrozumieniem i wrażliwością przyjęły naukę w tej trudnej kwestii, jaką jest śmierć. Chętnie brały udział w dyskusji, świetnie odpowiadały na pytania, a także zaoferowały swoją pomoc w wolontariacie. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki sygnujące kampanię, ale nie to okazało się najważniejsze. Największe znaczenie ma to, że dzieci poznały nowy temat, o którym nie mówi się często, zyskały wrażliwość, ale nie utraciły swojej dziecięcej otwartości i chęci pomagania. Dziękujemy serdecznie panu Grzegorzowi Bejdzie za ciekawe i pouczające spotkanie.
Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc Fundację zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce rzeczy niezbędnych podopiecznym (pomoc finansowa, nowa pościel, kołdry i poduszki, nowe ręczniki, środki czystości oraz kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji niemowląt, także pieluchy, nowe zabawki, materiały plastyczne, gry edukacyjne, książki dla dzieci). Odbywać się ona będzie od 7 do 14 marca. Rzeczy można będzie zostawiać w holu przedszkolnym w wyznaczonym do tego miejscu.

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7),
3. Uchwała Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.
4. Zarządzenie Nr 237/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2016r.

§ 1
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
§ 2
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.
§ 3
1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 16 lutego 2016r do 02 marca 2016r.
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.
§ 4
1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:
I etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria wynikające z ustawy Wartość punktowa kryterium
1. Wielodzietność rodziny dziecka – 20 pkt
2. Dziecko niepełnosprawne – 20 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 20 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 20 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – 20 pkt
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – 20 pkt
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 20 pkt

II etap postępowania rekrutacyjnego
Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r. Wartość punktowa kryterium
1. Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 15 pkt
2. Dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt
3. Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 19 pkt
4. Dziecko , którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 15 pkt
5. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawą programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt ( od 3pkt do 15 pkt )

2. Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali w procesie rekrutacji minimalną i taką samą liczbę punktów „naborowych” będzie większa niż liczba miejsc w placówce, decyzje o przyjęciu podejmuje się poprzez losowanie. Z losowania sporządza się protokół.

§ 5
1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.

§ 6
1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 15 marca 2016 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.
2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 15 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 21 marca 2016 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

§ 7
Procedura odwoławcza
a) do 29 marca rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
b) Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
c) na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8
1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.
2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach, może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

„ZAPUSTY W PRZEDSZKOLU”

Zapusty to staropolska nazwa karnawału. Spośród wielu tradycji zapustowych najbardziej znane są: tłusty czwartek i ostatki.
W naszym przedszkolu pielęgnowane są tradycje ludowe, również te które już zanikają. We wtorek, 09 lutego obchodziliśmy „Zapusty”. W nastrój przedszkolnych ostatków, wprowadziły nas wesołe piosenki. Dzieci z każdej grupy wiekowej w barwnych strojach z elementami ludowymi z wielkim przejęciem i zapałem prezentowały swoje umiejętności taneczne.
Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem piosenek biesiadnych.
Taka biesiada pozostanie na długo w naszej pamięci. Poznawanie i kultywowanie tradycji to ważny element wychowawczy.