ZASADY REKRUTACJI

Zasady  rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zmianami)
 2. Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019r.
 3.    Zarządzenie Nr 31/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29  stycznia  2019r.
 • 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 • 2
 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo.
 • 3
 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie      od 15 lutego 2019 r.  do 01 marca 2019 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • 4
 1. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I-go etapu postępowania rekrutacyjnego:

  I etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
1. Wielodzietność rodziny dziecka
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I-go etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria  z II-go etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

           II etap  postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r. Wartość punktowa kryterium
1 Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym –  (oświadczenie) 19 pkt
2 Dziecko obojga rodziców pracujących –  (oświadczenie) 19 pkt
3 Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do  danego przedszkola –  (oświadczenie) 15 pkt
4 Dziecko , którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola –  (wnioski o przyjęcie dzieci) 15 pkt
5 Dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym  (oświadczenie) 10 pkt

 

 • 5
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.
 • 6
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 12 marca 2019 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie                    od 13 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 25 marca 2019 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 • 7

Procedura odwoławcza

 1. *do 31 marca 2019 r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 1. Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 8
 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.
 2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

Grajewo, 08.02.2019 r.

* 31 marca 2019 r. przypada w niedzielę, dlatego termin składania wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  przedłuża się do dnia 1 kwietnia 2019 r.

Teatr Kamishibai

Teatr Kamishibai to pochodząca z Japonii sztuka opowiadania obrazem. Dzieci z naszego przedszkola miały przyjemność uczestniczenia w tym unikatowym spektaklu oraz w warsztatach teatralno-plastycznych. Wszystko cudownie prowadziła aktorka Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Karolina Miłkowska-Prorok.               Na początku opowiedziała dzieciom o teatrze i obowiązujących w nim zasadach zachowania oraz zaprezentowała „Książkę bez obrazków” B.J. Novak. Następnie przedstawiła w teatrzyku Kamishibai aborygeńską historię pt. „Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda”. Nasze przedszkolaki słuchały jak zaczarowane, nie mogąc doczekać się kolejnej części opowieści. Na zakończenie maluchy pomalowały obrazki z postaciami z bajek techniką kropek, wzorowaną na sztuce aborygeńskiej.

NAJMŁODSI W KOLĘDZIE I PASTORAŁCE

X PRZEGLĄD „NAJMŁODSI W KOLĘDZIE I PASTORAŁCE”
        05.02.2019r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie odbył się X Przegląd „Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”. Nasze przedszkole reprezentowali Milenka Bąk, Maja Karwowska i Antoś Kiełczewski z grupy „Biedronki” oraz Adaś Pogorzelski z grupy „Muchomorki”. Jury oceniające umiejętności wokalne i artystyczne dzieci uznało, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Miło nam poinformować, że wszyscy nasi soliści zostali wyróżnieni, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Jesteśmy dumni ze zdolności i umiejętności naszych wychowanków. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

 

OGŁOSZENIE

 SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA !
Od dnia 08 lutego 2019 r. będą wydawane deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020  przez Państwa dziecko w tym samym przedszkolu.
 Prosimy o złożenie deklaracji we właściwym terminie do dnia 14 lutego 2019 r.
 Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2019 r.
zapis-1024x439-1-16166

OGŁOSZENIE

Grajewo, 30.01.2019 r.

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych  oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póżn.zm) tj:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 835 ), zmienione uchwałą Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r. tj.:

 • samotny rodzić pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 19 pkt (oświadczenie);
 • dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt (oświadczenie);
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej – 15 pkt (oświadczenie),
 • dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (wnioski
  o przyjęcie dzieci),
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dostępny jest w przedszkolu, szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola, szkoły podstawowej.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym – 10 pkt (oświadczenie). Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 08 lutego do 14 lutego 2019 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*
Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lutego 2019 r.do 1 marca 2019 r. od 8 kwietnia 2019 r.do 23 kwietnia 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 marca 2019 r.do 11 marca 2019 r. od 24 kwietnia 2019r.do 2 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 marca 2019 r. 6 maja 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 13 marca 2019 r.do 20 marca 2019 r. od 7 maja 2019 r.do 13 maja 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 marca 2019 r. 16 maja 2019 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dostępny jest w przedszkolu, szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola, szkoły podstawowej.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia,

Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z naszego przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji.  Każda grupa przedszkolna zapraszała swoich Dziadków i Babcie w inny dzień.Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać, kiedy zapukają do drzwi przedszkola.Licznie przybyli goście, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych.To były naprawdę wyjątkowe uroczystości, pełna uśmiechu, radości    i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania         i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

« 1 z 2 »

W KARNAWALE SAME BALE

Karnawał to wspaniały okres na wesołe bale, zabawy, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia.
W czwartek 10 stycznia w naszym przedszkolu odbył się właśnie taki bal.   Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. Jedne dzieci wchodziły do sali już w swoich kostiumach, inne dźwigały je zapakowane w torby i reklamówki. Opowiadaniom, dyskusjom i wzajemnemu podziwianiu nie było końca. Po śniadaniu, już wszyscy gotowi do zabawy, rozpoczęli bal. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci, przebrane w barwne i pomysłowe stroje, bawiły się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców, które przeplatane były zabawami oraz konkursami. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami. Wspomnienia z tego balu na długo pozostaną w naszej pamięci.

Jasełka

W tym tygodniu nasze przedszkole na klika dni zamieniło się w teatr. Dzieci z trzech grup wiekowych: „Biedronki”, „Muchomorki” i „Motylki” wystawiały jasełka.  Na przedstawienia zaproszono rodziców, panią dyrektor oraz przedstawiciela urzędu miasta. Piękne scenografie wprowadziły zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, opłaciło się, gdyż przedstawienia wywarły duże wrażenie. Natomiast dzieci miały okazję uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.

« 1 z 2 »

KONCERT MUZYCZNY

W czwartek, 13 grudnia w naszym przedszkolu odbył się koncert muzyczny pt. „Mikołaju, Mikołaju”. Wspólnym śpiewaniem zachęciliśmy Mikołaja,aby odwiedził nas w święta i przyniósł wspaniałe prezenty.