1.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

OFERTA UBEZPIECZENIOWA:

NNW Dzieci_oferta dla żłobków i przedszkoli

 

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

IMG_20200518_085252

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA 2020/2021

Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE NR 1

OŚWIADCZENIE NR 2

OŚWIADCZENIE NR 3

OŚWIADCZENIE NR 4

OŚWIADCZENIE NR 5

OŚWIADCZENIE NR 6

WNIOSEK

DEKLARACJA WOLI

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W GRAJEWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

25 marca 2020 r.  MEN znowelizowało rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Przepis ten daje możliwość podawania wyników rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek.

 

1

2

3

 

UCHWAŁA RADY MIASTA

Uchwała Nr XIV/115/19
Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197, poz. 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów i dokumenty potwierdzające ich spełnianie:

Lp. Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1. dziecko, samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym

10

oświadczenie
2. dziecko, obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym

10

oświadczenie
3.

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

5

oświadczenie
4.

dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

5

wnioski o przyjęcie dzieci

5.

dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym

2

oświadczenie
6 dochód na osobę w rodzinie dziecka a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pktb) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru

Wzór:

 

100% kwoty, o której mowa w art. 5 

ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

 ________________________________= liczba pkt.
 dochód na osobę w rodzinie dziecka

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystać

z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo  (Dz.Urz. Woj. Podla z 2017 r. poz. 835, poz. 2019 r. poz. 752).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Zasady  rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zmianami)
 2. Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019r.
 3.    Zarządzenie Nr 180/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 24  stycznia  2020r.

 

 • 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 • 2
 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo.
 • 3
 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 14 lutego 2020 r.  do 02 marca 2020 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 • 4
 1. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I-go etapu postępowania rekrutacyjnego:
 2. I etap postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
1. Wielodzietność rodziny dziecka
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I-go etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria  z II-go etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały Nr XIV/1519 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

II etap  postępowania rekrutacyjnego  : ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów i dokumenty potwierdzające ich spełnianie:

 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1. dziecko, samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym 10 oświadczenie
2. dziecko, obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym 10 oświadczenie
3. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5 oświadczenie
4. dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5 wnioski o przyjęcie dzieci
5. dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym 2 oświadczenie
6 dochód na osobę w rodzinie dziecka
 1. a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt
 2. b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór:

 

100% kwoty, o której mowa w art. 5

ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

________________________________= liczba pkt.
dochód na osobę w rodzinie dziecka

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydatarodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystaćz tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

 

 

 • 5
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.

 

 • 6
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 13 marca 2020 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 16 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 25 marca 2020 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 • 7

Procedura odwoławcza

 1. do 31 marca 2020 r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 1. Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 8
 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.
 2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA

Zarządzenie Nr 180/20
Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych miasta Grajewo.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl/   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 180/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2020 r.

do 2 marca 2020 r.

od 8 kwietnia 2020 r.

do 23 kwietnia 2020 r.

.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 marca 2020 r.

do 12 marca 2020 r.

od 24 kwietnia 2020 r.

do 4 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 marca 2020 r.

6 maja 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 marca 2020 r.

do 20 marca 2020 r.

od 7 maja 2020 r.

 do 14 maja 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 marca 2020 r.

18 maja 2020 r.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2020 r.

do 2 marca 2020 r.

od 8 kwietnia 2020 r.

do 23 kwietnia 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 marca 2020 r.

do 12 marca 2020 r.

od 24 kwietnia 2020 r.

do 4 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 marca 2020 r.

6 maja 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 marca 2020 r.

do 20 marca 2020 r.

od 7 maja 2020 r.

 do 14 maja 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 marca 2020 r.

18 maja 2

DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA !

Od dnia 07 lutego 2020 r. będą wydawane deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021  przez Państwa dziecko w tym samym przedszkolu.

Prosimy o złożenie deklaracji we właściwym terminie do dnia 13 lutego 2020 r.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją       z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 01 września 2020 r.