OFERTA

GODZINY OTWARCIA:

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Grajewie czynne jest od godz. 6.00 do godz. 16.00

ZAPISY:

Zapisy do przedszkola odbywają się zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w danym roku szkolnym.

ODPŁATNOŚĆ:

Miasto Grajewo ponosi pełne koszty opieki, nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Są one realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie. UCHWAŁA NR LI/389/18RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203), art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje: § 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez miasto Grajewo zapewniają uczniom do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości 1 zł za każdą godzinęzajęć. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta. § 4. Traci moc uchwała Nr XXX/232/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Grajewo (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4959). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Opłat należy dokonywać do piętnastego dnia każdego miesiąca. Prosimy o odbiór informacji od nauczielek grup odnośnie opłaty za dany miesiąc.

Opłatę należy wpłacać na nr konta: 76 1020 1332 0000 1702 1075 7724
Podstawowe dane do przelewu:
Odbiorca – Przedszkole Miejskie nr 4
Płatnik – Imię i nazwisko dziecka / PM6
Tytuł – Opłata za Przedszkole Miejskie nr 6 za miesiąc (bieżący miesiąc).

BAZA :

Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Do dyspozycji jest 5 przestronnych jasnych sal, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dużą atrakcję stanowi rozległy ogród przedszkolny. Nowoczesne zaplecze kuchenne przygotowuje dla swoich wychowanków trzy posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek. Przy doborze jadłospisu bierzemy pod uwagę dietę bezmleczną.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: język angielski i logopedia. W grupach dzieci 6-cio letnich na wniosek rodziców odbywają się zajęcia z religii, które prowadzi katecheta.

UROCZYSTOŚCI:


Miłą atmosferę zapewniają uroczystości przedszkolne z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości. Są to:
• „Pasowanie na przedszkolaka”
• „Pasowanie na starszaka”
• „Jasełka”
• „Choinka Noworoczna”
• „Dzień Babci i Dziadka”
• „Dzień Mamy i Taty”
• „Dzień Dziecka”
• „Zakończenie Roku Szkolnego”

Wiele radości przynoszą dzieciom teatrzyki w wykonaniu artystów i aktorów. Teatrzyki odbywają się średnio jeden raz w miesiącu.

KONKURSY:

Wychowankowie naszego przedszkola biorą udział w wielu konkursach, np. recytatorskich, muzycznych i plastycznych. Rodzice oraz dzieci mogą liczyć na pomoc i pełne przygotowanie dzieci przez nauczycielki naszej placówki.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI:


Rodzice naszych wychowanków biorą czynny udział w realizacji programu wychowawczego poprzez:
• codzienne kontakty indywidualne (tj. rozmowy, porady, wymiana doświadczeń, zgłaszanie potrzeb),
• zebrania grupowe,
• udział w zajęciach otwartych i uroczystościach.
Przedszkole dziękuje Rodzicom za dotychczasową pomoc i zaprasza do dalszej współpracy.
W ciągu 20 lat istnienia nasza placówka mogła liczyć na życzliwą pomoc wielu instytucji i osób prywatnych. Są to:
• Urząd Miasta w Grajewie
• Parafia pod wezwaniem Św. Ojca Pio
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grajewie
• Straż Pożarna
• „A-Z Foto” – Adam Zackiewicz
• Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
• Grajewskie Centrum Kultury
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grajewie
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grajewie
• Firma „Juan” S P
Wszystkim serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.