CELE I ZADANIA

Przedszkole jest miejscem, w którym wychowanek jest kreowany na człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność rasową, narodowościową, religię. Jest placówką, która służy rzeczywistej demokracji, gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.

ZADANIA


- organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje,
- realizowanie dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

CELE


- kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia,
- wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
- doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jakie jest niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
- pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem i w jego wychowaniu.

PRIORYTETY


- poszanowanie godności osobistej dziecka,
- życzliwe i podmiotowe traktowanie dziecka
- indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości psychofizycznych,
- dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
- zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i zabawy,
- realizowanie programu wychowawczego przy współpracy rodziców,