KOMUNIKAT

W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.

ograniczone będzie funkcjonowanie przedszkola

Na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

placówka pozostaje otwarta.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

WAŻNY KOMUNIKAT

W okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie funkcjonowanie przedszkola

Na wniosek:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy :

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

placówka pozostaje otwarta.

Wniosek do pobrania:

Deklaracja dostępności

Wstęp.

Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz.1062).

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 6 , os. Południe 34, 19 – 200 Grajewo

tel. (86)272 35 04

Adres strony internetowej: https.//www.pm6grajewo.pl

Adres poczty internetowej: pm6grajewo@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: rok 2005.

Status zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
  • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących
  • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie pdf,
  • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

           e-mail: pm6.grajewo@wp.pl, tel. ( 86 ) 272 35 04

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później  niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Przedszkole Miejskie nr 6 mieści się na oś. Południe 34 w Grajewie

1. Do budynku prowadzi główne wejście dla dzieci i personelu.
2. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy.
3. Budynek dwupoziomowy, częściowo podpiwniczony.
4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów,( platforma przenośna).
5. Łazienki nie są dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych.
6. Przedszkole posiada 4 miejsca parkingowe.

7. Brak miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna.

Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola poprzez e-mail lub telefonicznie.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta, który chce załatwić sprawy urzędowe. W budynku nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe.

Na terenie przedszkola nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne,

brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2019r. poz.1696.)