witamy

REKRUTACJA 2015/2016

SZANOWNI RODZICE !
W życiu Waszym i Waszego Dziecka rozpoczyna się nowy etap, jakże ważny pierwszy stopień edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko oraz przed nurtującym Was pytaniem:
- Co zrobić, żeby Nasze dziecko znalazło miejsce w wybranym przedszkolu?
W celu zaoszczędzenia Państwu niepotrzebnego stresu oraz skróceniu do minimum czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzyliśmy jednolite zasady przyjmowania dzieci do wszystkich przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Grajewo.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację                    o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 i wypełnioną składają u dyrektora placówki          w terminie do 13 lutego 2015r.
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na Wniosek rodziców/ prawnych opiekunów
Od dnia 16.02.2015r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie (nie dotyczy dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w wyżej wymienionej placówce) wydawane będą wnioski              o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 16 marca 2015r. do dyrektora przedszkola.
Serdecznie zapraszamy.

I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów

1. Rekrutacja zasadnicza.
Rekrutację prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) od 16 lutego do 16 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
b) 23 marca – wywieszenie imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.
2. Procedura odwoławcza
a) do 30 marca rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
b) Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
c) na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

II. Terminy postępowania uzupełniającego
a) po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.
b) wnioski złożone w jednostce z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Informacja
Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie wynikające z art.20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo.
I etap postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria wynikające z ustawy

Wartość punktowa kryterium:
1. Wielodzietność rodziny dziecka – 20 pkt
2. Dziecko niepełnosprawne – 20 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 20 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 20 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – 20 pkt
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – 20 pkt
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 20 pkt

II etap kryterium postępowania rekrutacyjnego
Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

Wartość punktowa kryterium:
1. Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 15 pkt
2. Dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt
3. Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym- 19 pkt
4. Dziecko którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 15 pkt
5. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawą programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt – od 3pkt do 15 pkt

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>