Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zasady  rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 2. Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r.
 3. Zarządzenie Nr 394/17 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 lutego 2017r.
 • 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 • 2
 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo.
 • 3
 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 13 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • 4
 1. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I-go etapu postępowania rekrutacyjnego:

I etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
1. Wielodzietność rodziny dziecka
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 II etap  postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z Uchwały Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r.  

Wartość punktowa kryterium

1. Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do  danego przedszkola 15 pkt
2. Dziecko obojga rodziców pracujących 19 pkt
3. Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym 19 pkt
4. Dziecko , którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola 15 pkt
5. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawą programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt od 3pkt do 15 pkt

 

 1. Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I-go etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria z II-go etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali w procesie rekrutacji minimalną i taką samą liczbę punktów „naborowych” będzie większa niż liczba miejsc w placówce, decyzje o przyjęciu podejmuje się poprzez losowanie. Z losowania sporządza się protokół.
 • 5
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.
 • 6
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 20 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 • 7

Procedura odwoławcza

 1. do 5 maja 2017 r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 1. Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 8
 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.
 2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.
Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>