SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

Beata Andryszczyk, psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grajewie przeprowadziła cykl spotkań z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego. Celem spotkania była prezentacja rozwoju psychofizycznego dzieci 5-6 letnich oraz ich ocena gotowości szkolnej.

Conejo-chistera-mago-ilustración

ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE :)

Czary mary…. Hokus pokus…. Abrakadabra… Ależ było cudnie, magicznie i tajemniczo…

W poniedziałek  gościliśmy w naszym przedszkolu  magika, który zabrał nas do świata czarów i magii. Wszystkim dzieciom bardzo podobały się niesamowite sztuczki. Niektóre z nich choć na chwilę same mogły zamienić się w małych czarodziejów. Przez całe przedstawienie na małych buziach widzów malował się uśmiech po czym stwierdzić można ,że występ trafiony w dziesiątkę.

Przedszkolaki z sukcesami!

Nasi wychowankowie chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju konkursach, ochoczo rozwijając swoje talenty. Ich wkład w promowanie przedszkola postanowiliśmy uznać przede wszystkim za osiągnięcia w zmaganiach plastycznych, dlatego każdy uczestnik jakiegokolwiek konkursu ogólnopolskiego otrzymał od nas dyplom. Wierzymy, że poprzez nagradzanie odpowiednich postaw zachęcamy dzieci do pracy nad swoimi zainteresowaniami.

Wszystkim serdecznie gratulujemy świetnych wyników!

„ZAPUSTY W SZÓSTCE!”

W naszym przedszkolu pielęgnowane są tradycje ludowe, również te które już zanikają. We wtorek, 17 lutego obchodziliśmy „Zapusty”. W nastrój przedszkolnych ostatków, wprowadziły nas wesołe piosenki. Dzieci z każdej grupy wiekowej w barwnych strojach z elementami ludowymi z wielkim przejęciem i zapałem prezentowały swoje umiejętności taneczne. Po wspólnej zabawie był też czas na słodki poczęstunek.

witamy

REKRUTACJA 2015/2016

SZANOWNI RODZICE !
W życiu Waszym i Waszego Dziecka rozpoczyna się nowy etap, jakże ważny pierwszy stopień edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko oraz przed nurtującym Was pytaniem:
- Co zrobić, żeby Nasze dziecko znalazło miejsce w wybranym przedszkolu?
W celu zaoszczędzenia Państwu niepotrzebnego stresu oraz skróceniu do minimum czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzyliśmy jednolite zasady przyjmowania dzieci do wszystkich przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Grajewo.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację                    o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 i wypełnioną składają u dyrektora placówki          w terminie do 13 lutego 2015r.
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na Wniosek rodziców/ prawnych opiekunów
Od dnia 16.02.2015r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie (nie dotyczy dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w wyżej wymienionej placówce) wydawane będą wnioski              o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 16 marca 2015r. do dyrektora przedszkola.
Serdecznie zapraszamy.

I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów

1. Rekrutacja zasadnicza.
Rekrutację prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) od 16 lutego do 16 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
b) 23 marca – wywieszenie imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.
2. Procedura odwoławcza
a) do 30 marca rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
b) Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
c) na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

II. Terminy postępowania uzupełniającego
a) po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.
b) wnioski złożone w jednostce z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Informacja
Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie wynikające z art.20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo.
I etap postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria wynikające z ustawy

Wartość punktowa kryterium:
1. Wielodzietność rodziny dziecka – 20 pkt
2. Dziecko niepełnosprawne – 20 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 20 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 20 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – 20 pkt
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – 20 pkt
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 20 pkt

II etap kryterium postępowania rekrutacyjnego
Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

Wartość punktowa kryterium:
1. Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 15 pkt
2. Dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt
3. Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym- 19 pkt
4. Dziecko którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 15 pkt
5. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawą programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt – od 3pkt do 15 pkt

OGŁOSZENIE

W dniu 25.02.2015r. (środa) o godz. 15.15
odbędzie się w naszym przedszkolu spotkanie z psychologiem i pedagogiem                                                          z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Tematem spotkania będzie „ Dojrzałość szkolna dzieci”.
                                                                                                                     

                                                                                                          Zapraszamy wszystkich rodziców.